Znamy stawki karty podatkowej w 2015 roku

Minister finansów ogłosił wysokość stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2015 r.

Stawki te są corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. 

 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. 

Czym jest karta podatkowa?

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartoścWysokość stawki karty podatkowej w 2014i faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma sprawdza się w firmach zatrudniających kilku pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Karta podatkowa ograniczona jest pod względem rodzajów działalności.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. 

Kto może wybrać kartę podatkową?

 • osoby, które złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 • we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalne do opodatkowania kartą,
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak dokonać wybrou formy opodatkowania kartą podatkową?

 • Zgłoszenie formy opodatkowania - kartą podatkową - musi nastąpić nie później niż 20 stycznia roku, za który opłacać należy podatek w tej formie (PIT-16). Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.
 • Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego (PIT-16A)
 • Jeżeli decyzja ustalająca wysokość  podatku w formie karty podatkowej nie odpowiada podatnikowi – ma możliwość zrzec się tej formy opodatkowania. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej

 

Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej w 2015 roku

Wpłaty podatku w formie karty podatkowej dokonuje się co miesiąc najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego.